փակիր գրադարանի այս բաժինը Ազարեան, Արիստակես
Դիտել փաստաթուղթը Ի մեծապայծառ աւուր յոբելեան հանդիսի օծման ի քահանայութիւն ամենապատիւ տեառն Արիստակեայ վարդապետի Արքեպիսկոպոսի Կեսարիայ եւ ընդհանրական Աբբայի Մխիթարեան ուխտին ի մշտնջենաւոր յիշատակ սիրոյ եւ մեծարանաց նուիրեն զնուագս որդիք շնորհապարտք