Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թոփչեան, Երուանդ
Title: Իսլամ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Տպ. Կ. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1899
Notes: Պատմական պատկերազարդ տեսութիւն: (Արտատպած «Տարազ» շաբաթաթերթից): Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 13x8 սմ։
76, 2 չհ. էջ, նկար։
File size: 16,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia