Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թոմաճան, Հ. Եղիայ
Title: Իմաստութիւն մարդկային, որ կը սորվեցընէ մարդուս խելքը աղէկի բանեցընել, կատարեալ մարդ ըլլալ եւ մեծութեան հասնիլ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1859
Notes: Ի Յիշատակ պարոն Յովսեփայ Մերհամէթճեան:
Տիտղոսաթերթից առաջ ներկայացված է գրքի առաջին հրատարակության տիտղոսաթերթը:
Երկրորդ տպագրութիւն:
Հեղինակը վերցված է Ա. Ղազիկյանից:
Շարվ. 10,5x5,5 սմ։
344 էջ, նկ.։
File size: 36,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 9120-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia