Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Լամարթին Ալֆօնս
Title: Կրացիէլլա
Publisher (standardized): տպ. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1873
Notes: Թարգմանեց Ս. Կ. Է.: Երկրորդ տիպ: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան: Տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.` 15x9,5 սմ։
1 չհ., 126, 2 չհ. էջ։
File size: 24 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia