Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լըսաժ, Ալեն Ռենե
Title: Ժիլ Պլաս
Publisher (standardized): Տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1867
Notes: Թարգմանեալ ի գաղղիական բնագրէն հանդերձ կարեւոր ծանօթութեամբք: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1868: Ա. Ղազիկյանը թարգմանությունը նշել է Ս. Կ. Չալըխյան:
Շարվ.` 17x11 սմ։
Ժ, 768 էջ։
File size: 239 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-779
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia