Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կ.Բ.Ն.
Title: Քաթոլիկի մը մտմըտուքները եւ հայու մը մտմըտալիքները
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Գ. Զարբհանալյանը (288 էջում) տպագրության թվականը նշել է 1861: Քրիստոսի և հայկական թվերը չեն համապատասխանում: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 16x10 սմ։
39 էջ։
File size: 3.79 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia