Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լօքռուայ, Պ.
Տը Մօռվան
Title: Բարի իրիկուն պրն. Բանթալօն
Publisher (standardized): տպ. Արևելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Ա. համազգային տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1862
Notes: Նուագաւոր թատրերգութիւն կատակերգական ի մի արարուած: Յօրինեալ ի Պ.Պ. Լօքռուայէ եւ Տը Մօռվանէ եւ թարգմանեալ Յաբիսողոմայ Մ. Գարիպեան:
Տպագրության թվականը վերցված է «Յառաջաբանից»: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ: Ա. Ղազիկյանը և Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել են 1863:
Շարվ. 13,5x7,5 սմ։
63 էջ:
File size: 10,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-777
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia