փակիր գրադարանի այս բաժինը Հասան-Ջալալեան Եսայի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի