փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալիշան Ղեւոնդ
Դիտել փաստաթուղթը Աբուսահլ Հայ
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք Աբեղայի «Յիշատակ Հ. Սահակայ Հէքիմեան Մխիթարեան միանձին ծաղկաբար խամրեցելոյ»
Դիտել փաստաթուղթը Այրարատ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդ եղեւնեաւ
Դիտել փաստաթուղթը Կամենից
Դիտել փաստաթուղթը Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք Հայոց եւ Վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս
Դիտել փաստաթուղթը Հայբուսակ կամ հայկական բուսաբառութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական աշխարհագիտութիւն յարաբերութեամբ աշխարհագրական համազգային երրորդ ժողովոյն եւ հանդիսին, որ ի Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք հայրենեաց հայոց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք հայրենեաց հայոց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ պաշտպանի մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Նշմարք հայկականք (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Գ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Գ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհալի եւ պարագայ իւր
Դիտել փաստաթուղթը Սիսական
Դիտել փաստաթուղթը Սիսուան
Դիտել փաստաթուղթը Սկեւռայ վանք, վանականք և սրբարանն
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագիր Հայոց Մեծաց
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքական աշխարհագրութիւն նկարացոյց պատկերօք