Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աղաջանեան, Սարգիս
Title: Բովանդակութիւն Ս. Աւետարանի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1890
Notes: Ժողովուրդի եւ երկսեռ - դպրոցների մանուկների հոգեւոր դաստիարակութեան համար:
Շարվ. 11x7 սմ։
ԺԲ, 168 էջ։
File size: 9,42 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia