Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մկրեան, Յովհաննէս
Title: Մահարձանք եւ յիշատակարան
Publisher (standardized): տպ. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Կանգնեալ ի բարեկամաց եւ ի վշտակիր հօրէն: Տիտղոսաթերթի վրա վերնագիրը՝ Մահարձանք եւ յիշատակարան առաքինի պատանւոյն Յակոբայ Յ. Մկրեան: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան զարդանկար:
Շարվ.` 16x9 սմ։
267 էջ, 1 թ. դիմանկար։
File size: 45,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1357
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia