Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մէզրուա Րէնէ
Title: Թիւրլիւթօն
Publisher (standardized): տպ. Կարապետ Պիպերյանի
Publisher (as it is on book): Կ. Պիպէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթանպօլ
Year of Publication: 1891
Notes: Իքինճի ճիլտ: Միւթէրճիմի Գէորգ Սիմքէշեան: Նաշիրի Կարապետ Պիպէրեան: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթի վրա օտարալեզու գրություն:
Տպակից է՝ Թիւրլիւթօն (1891, հտ. Ա) գրքին:
Շարվ.` 17,5x11 սմ։
301, 1 չհ. էջ։
File size: 45,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia