փակիր գրադարանի այս բաժինը Միհրդատեան, Թադէոս
Դիտել փաստաթուղթը Ապացոյց առաքելադիր աւանդութեան յաղագս Սուրբ Աստուած խաչեցարիւ երգելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դատաքննութիւն դատաքննութեանց եւ խօսք առ անկեալն ի ճշմարտութենէ Յովհաննէս Չամուրճեան եւ առ Ազգային Կեդրոնական վարչութիւն Կոստանդնուպօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հրաբուղխ Արարադայ նորին ամենամաքուր եկեղեցւոյն դէմ մաքառող թշնամեաց եւ լուծումն խնդրոց հռոմէական դրութեանց ի վերայ գլխաւորութեան եւ միութեան կաթողիկէ Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր աղետից Երուսաղէմի կամ ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից կառավարութեան Յօհաննէս պատրիարքին Երուսաղէմի Զմյուռնացւոյ ընդ նմին քանի մի խօսք ի վերայ վարչութեան ազգայնոցս Կոստանդնուպօլսոյ եւ համառօտ դիտողութիւնք ի վերայ բարեկարգութեան միաբանից Սրբոյ Աթոռոյն Երուսաղէմի եւ այլ Աթոռոց եւ վանօրէից ազգիս