Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աստուածատուրեան Միհրդատեանց Թադէոս Միհրդատ
Title: Հրաբուղխ Արարադայ նորին ամենամաքուր եկեղեցւոյն դէմ մաքառող թշնամեաց եւ լուծումն խնդրոց հռոմէական դրութեանց ի վերայ գլխաւորութեան եւ միութեան կաթողիկէ Ս. եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Մասյաց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մասեաց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Հատոր Բ.: Մասն Ա-Գ:
Շարվ. 19x9 սմ։
3 չհ., Թ, 5 չհ., (23-233) էջ:
File size: 46,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1353
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia