փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհան Ոսկեբերան (Կոստանդնուպօլսեցի)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ԼԴ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Թղթոցն Պաւղոսի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան ասացեալ յաղագս վարուց եւ նահատակութեան Սրբոյն Գրիգորի հայոց մեծաց Հայրապետի
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (1853, 157 էջ)