Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովհաննիսեան, Սեղբեստրոս
Title: Աշխարհաբառ քրիստոնէական կրթութիւնք եւ այլ աղօթք
Publisher (standardized): տպ. Միսիոներների
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ՛ի տպարանի Միսոնարաց
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1863
Notes: Ի պէտս մանկանց սրբոյ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Ի հայրապետութեան Տն. Տն. Մատթէոսի կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց: Եւ յառաջնորդութեան Տն. Թադէոսի հանգուցեալ արքեպիսկոպոսի՝ Սրբոյ Ամենափրկչի Վանացն Ջուղայոյ: Աշխատասիրեաց Տէր Սեղբեստրոս Յովհաննիսեան վիճակաւոր քահանայ Հայոց որ ՛ի Կալկաթա: Շապիկը զարդափակ, վրան՝ նկար:
Շարվ. 11x6,5 սմ։
Բ, 45 էջ։
File size: 2,73 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, The History Museum of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia