Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շահ-Պարոնեանց, Մ.
Title: Մի քանի խօսք խօլերայի պատճառների եւ նորանից զգուշանալու միջոցների վերայ
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Հ. Էնֆիաճեանցի եւ ընկ. տպարանումը
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1866
Notes: Յօրինեաց բժշկապետ Մ. Շահ-Պարոնեանց:
Շարվ.` 16x9 սմ։
21 էջ։
File size: 6,67 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia