փակիր գրադարանի այս բաժինը Շամլըեան, Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ գուշակութիւն օդոց հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբ