փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիրակունի, Թադէոս
Դիտել փաստաթուղթը Երգ վասն պաշարման Կարուց բերդին և անակնունելի յաղթութեան Ռուսաց ի վերայ լերին որ կոչի Ալաճայ անդ ի Շիրակ մերձ յԱնի 1877 ամի ի յ3-ն հոկ.-ի 6-ն նոյեմբերի