Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աստուածատուրեան, Թադէոս
Title: Համաբարբառ Հին եւ Նոր կտակարանաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1895
Notes: Աշխատասիրութիւն Թադէոս Վարդապետի Աստուածատուրեան Արապկերցւոյ ի միաբանութենէ Սրբոյ Յակովբեանց...:
Շարվ. 24x16,5 սմ։
Դ, 1 չհ., (Դ-Թ), 2 չհ., ԺԵ, 1575, 3 չհ. էջ։
File size: 604 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 782-41ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia