փակիր գրադարանի այս բաժինը Փալագաշեան, Յ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստի, տոմարակալութեան եւ վաճառականական գիտելիք
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն դասընթացք թուագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւն Կոստանդնուպօլսոյ եւ իւր շրջակայից յատակագիծ պատկերով Վոսփորի