Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խապայեան, Սահակ (Սահակ Եպիսկոպոս)
Title: Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղեմի ձեռագրին
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Ս. Աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1898
Notes:
Շարվ. 18x9 սմ։
Ե, 95 էջ։
File size: 13,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com