Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բանալի Սուրբ գիրքը բանալու կամ դիւրին դասեր նոր կարդալ սկսողներուն համար
Publisher (standardized): տպ. Ամերիկայի տետրակի ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ամերիգայի տետրակի ընկերութեան
Place (standardized): Նյու-Յորք
Place (as it is on book): Նոր Եօրք
Year of Publication: 1875
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա նկար:
Շարվ. 13x8 սմ:
նկ., 108 էջ:
File size: 11.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 26023-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia