Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տիվիթեան, Յակոբ
Title: Գիրք բնութեան
Publisher (standardized): տպ. Արապյանների
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի երից եղբարց Արապեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1856
Notes: Գիրքը տպակից է՝ Յաւիտենական կեանք (1871); Հրեշտակ խաղաղութեան, մասն առաջին (ա.տ, ա.թ.); Հրեշտակ խաղաղութեան, մասն երկրորդ (ա.տ, ա.թ.); Հրեշտակ խաղաղութեան, մասն երրորդ (ա.տ, ա.թ.); Պտղալից յորդորակ յընթեռնուլ և ի գիտել զԱստուածաշունչ գիրս (1828); Տեսութիւն ճառօրէն փրկական խորհրդոյ սրբազան պատարագին (1860); Ներբողեան ասացեալ յաղագս վարուց եւ նահատակութեան Սրբոյն Գրիգորի հայոց մեծաց Հայրապետ (1878); գրքերին:
Շարվ. 15,5x9,5 սմ։
3 չհ., 44 էջ։
File size: 10,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia