Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բաշխումն մրցանակաց առ աշակերտս ժառանգաւորաց գիշերօթիկ վարժարանի Առաքել Նուպարեան եւ Շահնազարեան
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլսոյ
Year of Publication: 1869
Notes: Գ. տարի: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 20x12,5 սմ։
1 չհ., 20 էջ։
File size: 8,80 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia