Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չերազ Մինաս
Title: Գրական փորձեր
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Արամեան տպագրութիւն
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Տաղեր, ճառեր, առածներ, նամակներ, գրադատումներ, Արգոսի խոհերը: Երկրորդ տիպ: Շապիկը՝ գծափակ:
Շարվ.` 14x7,5 սմ։
ԿԳ, 238 էջ։
File size: 54,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1623
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia