Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բարիս մէշվէրէթի եախօտ միւքեալէմէ մէճլիսինին եւրմի տէօրթ գըթա մազպաթալարը
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Միւհէնտիսեան Յօհաննէսին պասմախանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Գօսթանթանիյէ
Year of Publication: 1856
Notes: Ֆրանսըզճա սիւրէթլէրինտէն լիսանը թիւրքիյէ Թէրճիւմէ օլունմուշ տուր: Յ. Վ.: [Թարգմանեց ֆրանսերենից]` Յ[ովսեփ] Վ[արդանեան]:
Փարիզի ժողովը կամ ժողովի 24 հոդվածները: Վերնագրի թարգմանությունը և թարգմանչի տվյալը վերցված են Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 12x7 սմ։
283 էջ։
File size: 46,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 286-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia