Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բանալի հայ-գաղղիերէն քերականութեան Օլլէնտօրֆի դրութեամբ
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1868
Notes: Տիտղոսաթերթը՝ հայերեն, բնագիրը՝ ֆրանսերեն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 15x9 սմ։
Դ, 210 էջ։
File size: 58,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia