Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բառտետրակ կամ ժողովածու հայերէն պիտանի բառեր տաճկերէն թարգմանութեամբ ի պետս Ադրիանուպօլսոյ ծաղկոցաց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1852
Notes:
Շարվ. 14,5x8,5 սմ։
67 գծափակ էջ:
File size: 11,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia