Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մանասյան, Սրապ
Title: Բամէլա կամ բարեկենդանի գիշերները
Publisher (standardized): տպ. Յ. Միւհէնտիսեան
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Թատերգութիւն երգախառն ի հինգ արարուածս եւ յինն պատկերս: Հեղինակութիւն Սրապ. Մ. Մանասեանի:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան զարդանկար:
Շապիկից մինչև 5 էջը սկանավորվել է ՀԱԳ-ի 41804 համարի օրինակից։
Շարվ.` 20x15 սմ։
52 երկսյուն էջ։
File size: 25,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia