Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թագւորեան, Յակոբ
Title: Գանձարան խրատուց
Publisher (standardized): տպ. Հայաստանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Հայաստանեայց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Մասն Ա.: Աշխատասիրեաց Յակոբ Թագւորեան : Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 12x6 սմ։
14 էջ։
File size: 2,16 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia