Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բարոյական պատմութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1872
Notes: Ի հայրապետութեան Ս. Էջմիածնի Տ. Տ. Գէորգեայ վեհափառ կաթողիկոսի հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի: Շապիկը զարդափակ, վրան՝ նկար:
Շարվ.` 13,5x7,5 սմ։
5 չհ., 399, 2 չհ. էջ։
File size: 161 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 9057-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia