Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպագր. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի վասնս Սրբոյ Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1867
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ նորընտիր վեհափառ կաթուղիկոսի ամենայն հայոց հրամանաւ Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմայ եւ պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Տ. Պօղոսի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 13x8 սմ։
346 էջ, նկ.։
File size: 63,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia