Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հովուեան, Նիկողոս
Title: Բացատրութիւնք երկու ծածկագիր յիշատակարանաց Անի քաղաքի եւ Հոռոմոսի վանուց
Publisher (standardized): տպ. Ե. Մ. Տնտեսեան
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ե. Մ. Տնտեսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1880
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ. 14x8 սմ։
48 էջ։
File size: 1,70 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com