Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալֆայեան, Ամբրոսիոս
Title: Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Publisher (as it is on book): Գրավաճառանոց Լ. Հաշէթի
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1861
Notes: Ա տիտղթ. Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն: Բ տիտղթ. Dictionnaire Armenien – français et français – armenien. Paris, librairie de L. Hachette, 1861: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ 647 էջի փոխարեն տպագրված է 447:
Շարվ. 12x7 սմ։
Զ, VI, 1032, 2 չհ. էջ։
File size: 43,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia