փակիր գրադարանի այս բաժինը Հակոբ Մաթևոսյան
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառագիրք հայերէն-գաղղիերէն (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց ֆրանսերենէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ համազգային օրացոյց հանրագիտական 1901 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ օրացոյց ազգային հիւանդանոցի 1901
Դիտել փաստաթուղթը Կենցաղ կամ դաստիարակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւնը օրօրոցէն պարտի սկսիլ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ արուեստ տաղաչափութեան հանդերձ գրաբար եւ աշխարհաբար հատընտիր քերթուածոց հաւաքածոյիւ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ գրացուցակ Պ. Պալենց գրատան
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Յունարէն քերական
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն հայերէն գրաբար լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Տաղաչափութիւն արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր հոգաբարձութեան Եէտի Գուլէի Ազգ. հաստատութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր տասնեւվեցամսեայ գործառնութեանց տնօրէն խորհրդոյ աղքատասէր ընկերութեան