Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Թա'լիմի գրաաթը 'Օսմանիյէ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ա. Յակոբ Պօյաճեան Մաթպա'ասընտա թապ' օլունմուշ տըր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթամպօլտա
Year of Publication: 1876
Notes: Էրմէնի հուրուֆաթը իլէ եազըլտըղը իւզրէ: Մէքթէպլէրտէ իսթի'մալ իչիւն: Խասսէթէն թէրթիպ օլունան թէէլիֆաթ: Գըսմը սանի:
Օսմաներենի ընթերցանութեան դասագիրք: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ. 13x8 սմ։
209 էջ:
File size: 48,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 405-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia