Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մեկնութիւն գործոց Առաքելոց եւ Թղթոյ Պօղոսի Առաքելոյն առ Հռովմայեցիս
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ա. Յակոբայ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Տիտղոսաթերթի դարձերեսին՝ Հրամանաւ Կայսերական ժողովոյ հասարակաց կրթութեան: Գրքում ներառված երկու մեկնությունները տպակից են՝ ընդհանուր տիտղոսաթերթով և տարբեր էջակալությամբ:
Շարվ.` 19x11 սմ։
184, 128 էջ, 1 թ. քարտեզ։
File size: 82,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 108578-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia