Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նաթանեան, Պօղոս
Title: Տեղեկագրութիւն ընդհանուր վիճակին Սեբաստիոյ եւ անոր կուսակալութեան ներքեւ գտնուող մէկ քանի գլխաւոր քաղաքաց
Publisher (standardized): տպ. Հայաստանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Հայաստանեայց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Աշխատասիրեաց Պօղոս վարդապետ Նաթանեան: Դ. գործ հեղինակին: Նկարագրված օրինակում 13-14 էջերը բացակայում են: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով:
Շարվ.` 13x7,5 սմ։
Ը, 192 էջ։
File size: 28,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia