Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ներսէս Շնորհալի
Title: Ընդհանրական թուղթք կամ նամակք Տ. Ներսիսի Շնորհալւոյ Սրբազան Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Նոյան Աղավնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ն. Աղաւնւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1853
Notes: Փոխեալ յաշխարհիկ լեզու:
Գրքի այս օրինակում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 89 փոխարեն տպված է 90:
Շարվ. 12x6,5 սմ։
1 թ. դիմանկ., 151 էջ։
File size: 21,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia