փակիր գրադարանի այս բաժինը Ուրբանյան
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառագիրք լատիներէն-հայերէն ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառագիրք հայերէն-լատիներէն ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Գործք քահանայապետական գաղտնի խորհրդոյ յ’ԺԲ. աւուր յուլիս ամսեան 1867 յորում ամենասուրբ Տէր մեր Պիոս քահանայապետ Թ. հաստատեաց զընտրութիւն հայոց պատրիարքի Կիլիկեայ Անտոնի Պետրոսի Հասունեան որ էր առաջակայ ի պալատան և շնորհաց նմա զՍուրբ պալիունն
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հովուական նախագահ եպիսկոպոսապետի Հայոց Ուղղափառաց Կոստանդնուպօլսոյ առ Յ. քահանայս և համօրէն սիրեցեալ ժողովուրդս
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հուվուական Տեառն Անտոնի Պետրոսի Թ. Պատրիարքի Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի Հայոց ՈՒղղափառաց առ աստուածարեալ արքեպիսկոպոսունս և եպիսկոպոսունս և առ ամենայն դասս Յ. Վարդապետաց, երիցանց և վանականաց և համօրէն հաւատացելոց կաթողիկոսական վիճակին
Դիտել փաստաթուղթը Իշ պու 1867 սէնէսի Յուլիս այընտա վագը օլան քահանայապետական
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի Իններորդի աստուածային նախախնամութեամբ քահանայապետի սահմանադրութիւն