Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տրովատոր
Publisher (standardized): տպ. Ռաֆայել Պատկանյանի
Publisher (as it is on book): Ռ. Պատկանեանի տպարանումը
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1864
Notes: Ողբերգութիւն չորս մասն բաժանված: Երաժշտութիւն Պ. Յովսէփի Վերդի: Աշխատութիւն Յովհաննէսի Սահրադեանց: Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից: Շապիկը զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Շարվ. 21x13 սմ։
52 էջ, 135 էջ նոտա։
File size: 57,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լազ-1094
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia