Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԵ=1325
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1875
Notes: Հրամանաւ Տ. Տ. Գէորգեայ Դ. վեհափառ եւ սրբազնագոյն կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: Շապիկը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ. 9x5 սմ։
161 չհ. գծափակ էջ։
File size: 9,22 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia