Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1888 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց 3995-3996 եւ տօմ. թուականին ՌՅԼԷ-1337
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ս. Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1887
Notes: Տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Տպակից է՝ Տօմարական համառօտ գիտելիք (1888) գրքին:
Շարվ. 8,5x5 սմ։
148 չհ. գծափակ էջ։
File size: 24,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia