Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Երգ ձայնագրեալք ի ժամագրոց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյն Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1877
Notes: ՌՅԻԷ: Քրիստոսի և հայկական թվերը չեն համապատասխանում: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ. 23,5x16 սմ։
450 էջ։
File size: 99,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 866-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia