փակիր գրադարանի այս բաժինը Սամվել Ղ. Պարտիզպանյան
Դիտել փաստաթուղթը Ազդ առ հոգաբարձու քահանայն իւր պաշտօնին երեք պարտքերուն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ամբաստանութիւն Վանայ Պօղոս վարդապետին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհ կամ ապաշխարութեան ազատ բանտ եւ կամ հոս ու հոն
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ երկայնակեցութեան, որ է առողջ երկայն ու երջանիկ ապրելու ուսումը
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք երջանկութեան կամ լուսատու երիտասարդաց եւ ընտանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիրակութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայր Յակոբոս
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն ամուսնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք զհայրենեաց
Դիտել փաստաթուղթը Կեանք հայ պանդխտաց
Դիտել փաստաթուղթը Կրազիէլլա (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Մուշեղ եւ Կալինիկէ կամ պսակ մը յանջրդի
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի: Մասն Գ
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր առ ուսանողս
Դիտել փաստաթուղթը Չօպան գըզլար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հնդկաստանու հեթանոս կռապաշտից
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Վառարանի մ կայծեր կամ մաս մ’իմ հին խաղերից
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական ուսումն Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ