Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր Սարգսենց, Սեդրակ
Title: Վառարանի մ կայծեր կամ մաս մ’իմ հին խաղերից
Publisher (standardized): տպ. Սամվել Ղ. Պարտիզպանյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Ս. Ղ. Պարտիզպանեան եւ ընկերք
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 12x5 սմ։
Զ, (7-73), 1 չհ. էջ։
File size: 6,87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armeni, Լեո-2101
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia