Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մաթկեան, Յովհաննէս
Title: Մուշեղ եւ Կալինիկէ կամ պսակ մը յանջրդի
Publisher (standardized): տպագր. Սամվել Ղ. Պարտիզպանյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ս. Ղ. Պարտիզպանեան եւ ընկերք
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Գրեալ ի Յովհաննէս ս. Մաթկեանէ Մաշկերտցւոյ: Շապիկը զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ: Տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ. 14x8 սմ։
Ը, (11-260), 1 չհ., Է, 1 չհ. էջ, նկ.։
File size: 46,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia