Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սրուանձտեան, Գարեգին
Title: Քրիստոնէական ուսումն Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպագր. Սամվել Ղ. Պարտիզպանյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ս. Ղ. Պարտիզպանեան եւ ընկեր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Գրեց Գարեգին վարդապետ Սրուանձտեանց: Գ. Զարբհանալյանը և Թեոդիկը տպարանը նշել են Քյուրքչյան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 11x7 սմ։
Զ, (7-145) էջ, նկ.։
File size: 15,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia