Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մելքիսեդեկեան, Ստեփան
Title: Ազդ առ հոգաբարձու քահանայն իւր պաշտօնին երեք պարտքերուն վրայ
Publisher (standardized): տպ. Պարտիզպանյանի
Publisher (as it is on book): Տպ. Ս. Ղ. Պարտիզպանեան եւ ընկ.
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Աշխատասիրեաց Ստեփան վ. Մելքիսեդեկեան եպիսկոպոս Կարնոյ: Տիտղոսաթերթին՝ նկար: Տիտղոսատին՝ Ազդ առ հոգաբարձու քահանայն: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը չի նշել:
Շարվ. 12x6 սմ։
Զ, (7-122), 2 չհ. էջ։
File size: 15,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1324
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia